กิจกรรม Hilight ประจำปี ๒๕๕๘  "ส่งพี่สู่ฟ้าใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘"
ดูภาพเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/yuwawittayaschool
เข้าหน้าหลัก
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
เลขที่ ๕๗๗/๑ ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณ๊ย์ 18000
577/1 Pichaironnarongsongkram Road, Pakprew, Saraburi City, Saraburi Province. 18000
โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๒๑-๗๔๑ Tel: 036-221-741 Copy Right@ www.yuwawittaya.ac.th
โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๑ และ ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๔๘