กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
    เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี ๒๕๖๓
โดยมีการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้นแจกของขวัญ อาหาร ขนมและเครื่องดื่ม ให้กับนักเรียนทุกคน พร้อมด้วยทุนการศึกษา