รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
    เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา โดย นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ให้ผู้ปกครองและคุณครูได้แลกเปลี่ยนทัศนะ เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดีของโรงเรียนและแนวทางปฏิบัติของผู้ปกครอง