รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมนำความรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ จังหวัดสระบุรี
    เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒  ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรมนำความรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา และผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนวัดบ้านใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม