กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ ๑๓-๑๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖)