รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมผึ้งน้อยเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๑
    เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้ดำเนินการจัด กิจกรรมผึ้งน้อยเกมส์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการดูแลสุขภาพและรักการออกกำลังกาย