รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
นิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา
    เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการผลงานนักเรียน