รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียนประจำปี ๒๕๖๐ ตอนที่ ๑ l ตอนที่ ๒
    วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้มีการแสดงผลงานนักเรียนประจำปี ๒๕๖๐ โดย นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนรักการอ่านประจำปี ภายในนิทรรศการมีผลงานนักเรียนที่หลากหลายรูปแบบ สร้างสรรค์ผลงานอย่างสวยงาม
นางสาวเจียมจิต  ยุววิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

นางสาวเพชรน้อย  จันทร์น้อย
รองผู้อำนวยการ
นางชุติมา อักษรพจน์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนระดับประถมศึกษา
นางสาวสิริรัตน์ รัชตากร
หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา