รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรม Yuwa gottalent 2019 ครั้งที่ ๑
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรม Yuwa gottalent 2019 ครั้งที่ ๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมชมการแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งได้แสดงความสามารถพิเศษของตนเอง