รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมเลือกตั้งหนูน้อยสภานักเรียน
    เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมเลือกตั้งหนูน้อยสภานักเรียน โดยนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาเป็นประธาน เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักใช้สิทธิในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย เเละเด็กได้เรียนรู้เสมือนจริงในการลงคะเเนนเลือกตั้ง ขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง เด็กหญิงบุณณดา เรียนเมฆ ที่มาให้ความรู้ในการลงคะเเนนเลือกในครั้งนี้ค่ะ