รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมหนูน้อยสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรมหนูน้อยสภานักเรียน ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน รู้จักการปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตย โดยให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนระดับอนุบาล ซึ่งนักเรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมอย่างตั้งใจ