รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมไปทัศนศึกษา ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.วังม่วง จ.สระบุรี
    เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ไปทัศนศึกษาที่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.วังม่วง จ.สระบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ความเป็นมาของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์