ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชน ประจำปี ๒๕๖๒
    คณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนในระบบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ได้มาตรวจที่โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒