รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ระดับชั้น ป.๕
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑๔๖ คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี โดยมีนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เป็นประธานในพิธี