รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมผึ้งน้อยเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับอนุบาล
   เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรม "ผึ้งน้อยเกมส์" ๒๕๖๑ ระดับอนุบาล หรือกีฬาสีภายในขึ้น เพื่อส่งเสริมทักษะในการออกกำลังกาย สำหรับเด็ก ซึ่งจะช่วย
ให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ จากการได้แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ รวมทั้งยังให้เด็กได้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย จากการร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข