รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรม Yuwa gottalent 2018
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรม Yuwa gottalent 2018 ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ซึ่งได้แสดงความสามารถพิเศษเล่นกีตาร์ ร้องเพลง เต้นประกอบเพลง และเล่านิทาน ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมความกล้าแสดงออกทางด้านดนตรี และช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะ