รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
ขอแสดงความยินดีกับ
1. คุณครูจุฑารัตน์ สีแสง
2. คุณครูนิภาพร อ่อนเขียว
3. คุณครูอรอุษา คชประภา
4.คุณครูสุนันต์ทาบุญอยู่
    ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบการปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ (Best Practice) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๑ จากสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสระบุรี