รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมหนูน้อยนักธรรม ประจำปี ๒๕๖๑
    เมื่อววันที่ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นักเรียนระดับอนุบาลปีที่ ๑ - ๒ เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยนักธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี จ.สระบุรี นักเรียนได้เรียนรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน พร้อมได้รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาเปิดกิจกรรมและนักเรียนได้ความรู้กับพระอาจารย์อย่างเต็มที่และสนุกสนาน
นางสาวเจียมจิต  ยุววิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

นางสาวเพชรน้อย  จันทร์น้อย
รองผู้อำนวยการ