รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ.ค่ายหัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี