กิจกรรม Yuwa gottalent 2019 ครั้งที่ ๓
    เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรม Yuwa gottalent 2019 โดย นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการ ท่านรองผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมชมการแสดงความสามารถของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕