รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
     เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้กับน้กเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดจืนตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ภายในงานได้จัดให้มีการแสดงท่าทางประกอบเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง นำโดยกลุ่มหนูน้อยยุวบรรณารักษ์ เพื่อมุ่งให้เด็กๆได้รับความสุขและเกิดความสนุกสนานจากการตอบคำถาม พร้อมของรางวัลอีกมากมาย