รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑
    เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา โดยมีนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝน
นางสาวเจียมจิต  ยุววิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

นางสาวเพชรน้อย  จันทร์น้อย
รองผู้อำนวยการ
นางชุติมา อักษรพจน์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนระดับประถมศึกษา
นางสาวสิริรัตน์ รัชตากร
หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา