รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๖๑
    เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมา ความสำคัญของวันคริสต์มาส  จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษและมีการมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ มอบโดย นางสาวเจียมจิต ยุววทิยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา