รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรม Stem Education Camp 2019
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรม Stem Education Camp 2019 ในวันที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับ Stem education สร้างความรู้และความสนุกสนานพร้อมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ( ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖)