กิจกรรมวันภาษาไทยระดับอนุบาล
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยระดับอนุบาลในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการละเล่นแบบไทยๆและได้เรียนรู้พยัญชนะ