รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับอนุบาล
    เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาเป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงครูกวีสุนทรภู่ และร่วมสืบทอดอนุรักษ์วรรณคดีและวรรณกรรมให้อยู่สืบไป โดยมีการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล การแสดงหุ่นมือ การแสดงเต้นรำ และร่วมกันแต่งกายชุดไทย
นางสาวเจียมจิต  ยุววิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

นางสาวเพชรน้อย  จันทร์น้อย
รองผู้อำนวยการ