รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมวันสุนทรภู่ สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ประจำปี ๒๕๖๒
   โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนระดับอนุบาล ได้รับความรู้ความสำคัญของท่านสุนทรภู่ วรรณคดีและวรรณกรรมไทย