กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย ๒๓-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และ ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง