รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๑
    เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาเป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงครูกวีสุนทรภู่ และร่วมสืบทอดอนุรักษ์วรรณคดีและวรรณกรรมให้อยู่สืบไป
    โดยมีการแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และการประกวดแต่งกายตัวละครด้วยชุดรีไซเคิล เพื่อเป็นการลดขยะ และลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยค่ะ
นางสาวเจียมจิต  ยุววิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

นางสาวเพชรน้อย  จันทร์น้อย
รองผู้อำนวยการ
นางชุติมา อักษรพจน์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนระดับประถมศึกษา
นางสาวสิริรัตน์ รัชตากร
หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา