รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรม อ.ย.ว. น้อยสดใสต้านภัยยาเสพติด ๒๕๖๑
    เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรม อ.ย.ว. น้อยสดใสต้านภัยยาเสพติด โดยนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน ภายในงานมีนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ ๑-๓ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนหลีกเลี่ยง และทราบถึงโทษอันตรายของสิ่งเสพติด โดยมีการเเข่งขันกีฬาเพื่อต่อต้านสิ่งเสพติด สร้างวินัย สร้างน้ำใจนักกีฬาและเพื่อพลานามัยที่แข็งแรง อีกทั้งมีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอีกด้วย
นางสาวเจียมจิต  ยุววิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

นางสาวเพชรน้อย  จันทร์น้อย
รองผู้อำนวยการ
นางชุติมา อักษรพจน์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนระดับประถมศึกษา