กิจกรรม Yuwa gottalent 2019 SS4
    ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัด โดยมี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมชมการแสดงความสามารถของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔