ค่ายกิจกรรม Smart Kids Camp Active Language and Stem Camp 2019
    เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เปิดค่ายกิจกรรม Smart kid camp Active Language and stem camp 2019 ระดับชั้นปฐมวัย กิจกรรมนี้เป็นการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบใหมภายในกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตามจินตนาการของตนเอง เป็นอย่างดี