รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
    เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา โดยนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน โดยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อขาวและประกาศตนต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” รวมทั้งคณะครูและนักเรียนมีกิจกรรมเดินรณรงค์ไปยังบริเวณชุมชนใกล้เคียงเพื่อปลุกกระแส
    รวมพลังต่อต้านยาเสพติด ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และมีการจัดกิจกรรม อ.ย.ว.สดใสต้านภัยยาเสพติด มีการแข่งกีฬาต่อต้านยาเสพติด เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
นางสาวเจียมจิต  ยุววิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

นางสาวเพชรน้อย  จันทร์น้อย
รองผู้อำนวยการ
นางชุติมา อักษรพจน์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนระดับประถมศึกษา