รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวงระดับชั้นธรรมศึกษาตรี - ธรรมศึกษาเอก
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี จัดพิธีสอบธรรมสนามหลวงระดับชั้นธรรมศึกษาตรี - ธรรมศึกษาเอก ขึ้นในวันที่ ๒๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และส่งครูผู้สอนเข้าสอบจำนวน ๖๒ คน นักเรียนจำนวน ๔๕๐ คน