รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน" ระดับประถมศึกษา
    เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นางสาวขนิษฐา เภชยันต์ คุณครูผู้ฝึกซ้อม นำเด็กหญิงเกตุสิรินทร์ เนตรรักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้ารับโล่ห์ พร้อมกับเงินรางวัล การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน" ระดับประถมศึกษา จาก นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ในพิธี วันดินโลก ของสถานีพัฒนาที่ดิน จ.สระบุรี เวลา ๘.๓๐ น. ณ ลานสวนสนาม ค่ายอดิศร จ.สระบุรี ค่ายอดิศร จ.สระบุรี