รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมถวายราชสดุดี บิดาแห่งลูกเสือไทย
    เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาจัดกิจกรรมถวายราชสดุดี เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธ พระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีครั้งนี้