รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ตรงกับวันที่ ๓๑ พฤษภาคมของทุกปี
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เล็งเห็นถึงความสำคัญและอันตรายของบุหรี่ รวมทั้งสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ จึงได้จัดกิจกรรม โรงเรียนสุขสันต์ปลอดควัน ปลอดบุหรี่ โดยมีการจัดป้ายประชาสัมพันธ์และผลงานนักเรียนเกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ มีการนำนักเรียนชั้นป.4 เดินรณรงค์ไปยังบริเวณเขตชุมชนเมือง เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่นั้นเลิกสูบและตระหนักถึงความสำคัญของการ ลด ละ เลิกบุหรี่ ด้วยการแจกลูกอมพร้อมสติ๊กเกอร์คำขวัญ เป็นการเชิญชวนให้หันมาอมลูกอมดีกว่าการสูบบุหรี่ โดยในปีนี้มีคำขวัญในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๒ คือ "บุหรี่เผาปอด (Tobacco burns your lungs)"