รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ประจำปี ๒๕๖๑
    เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ฝ่ายห้องสมุดโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน และครูผู้สอน เสริมสร้างทักษะการอ่านและเพิ่มพูนความรู้ ทั้งนี้ ให้นักเรียนได้ใช้งานระบบยืม-คืนหนังสือของทางโรงเรียนอย่างเป็นระบบเรียบร้อย เพื่อฝึกความรับผิดชอบ แอดมินเก็บภาพบรรยากาศการเข้าใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลยุววิทยามาฝากค่ะ