รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี
    เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติฯ ที่จังหวัดปทุมธานี จากกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้และครูภูมิปัญญาภายนอกท้องถิ่น (ทัศนศึกษา) เป็นการเปิดประสบการณ์การตรงสู่การเรียนรู้ที่สัมผัสได้จริงและนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนของนักเรียน