รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
ประกวดแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ “รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน” เนื่องในวันดินโลก ปี ๒๕๖๑
    เมือวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบโล่ห์ และเงินรางวัล เพื่อแสดงความยินดีแก่ เด็กหญิงเกตุสิรินทร์ เนตรรักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนางสาวขนิษฐา เภชยันต์ ครูผู้ฝึกซ้อม ที่ได้รับรางวัล จากการประกวดแข่งขันวาดภาพ ในหัวข้อ “รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน” เนื่องในวันดินโลก ปี ๒๕๖๑ จัดโดยสถานีพัฒนาที่ดินจ.สระบุรี