รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมวันดินโลก วันที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๑
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเรียนเชิญนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการ และนางสาวเพชรน้อย จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการเปิดงาน มีการปลูกต้นไม้ ร้องเพลงชาติ และเข้าชมนิทรรศการผลงานของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้