รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมการประกวดหนูน้อยสุขภาพดีระดับอนุบาล
    เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรมการประกวดหนูน้อยสุขภาพดีระดับอนุบาลขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ให้แข็งแรง สมบูรณ์ในทุกด้าน โดยการประกวดนี้คณะกรรมการจะทำการให้คะแนนผู้เข้าประกวดตลอดปีการศึกษาจนถึงวันประกวดที่นักเรียนได้มาแสดงความสามารถพิเศษกันในรอบสุดท้ายค่ะ