หน้าหลักโรงเรียน
รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับอนุบาลปีที่ ๒ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
    เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ พร้อมผู้ปกครอง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ของโรงเรียน เพื่อเป็นการแนะนำโรงเรียน และคณะครู โดยมี นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการและครูใหญ่ ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑