รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะอันตรายในสถานศึกษา
    เมื่อวันที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการแยกขยะอันตรายในสถานศึกษา ที่จัดขึ้นโดย สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี