กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งนี้ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนร่วมกัน ถวายเทียนจำนำพรรษา และทำการเวียนเทียน
ซ้ายไปขวา
1. นางสาวสิริรัตน์ รัชตากร  หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา
2. นางสาวเจียมจิต   ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
3. นางสาวเพชรน้อย  จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
4. นางชุติมา อักษรพจน์  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนระดับประถมศึกษา