โครงการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ที่ได้รับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล โครงการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม