สอบถาม: TEL.036-221741 สมัครเรียน: 086-312-0041 และ 085-811-7746
       โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๖ โดยมีนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา เป็นผู้ก่อตั้ง ผู้รับใบอนุญาติ ผู้จัดการ ครูใหญ่ ของโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
       โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้   นักเรียนเป็นคนเก่ง ดี  มีสุข โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น   ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   พร้อมทั้งจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้   มีระบบบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ    บุคลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ    พร้อมทั้งมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
       ในปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีจำนวนห้องเรียน ๓๔ ห้อง
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนเป็นที่เคารพนับถือและยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคลากร  ประกอบด้วย พระพุทธสุวรรณโชติ ศาลเจ้าพ่อหอกลอง ศาลปู่เจ้าสมิงพราย ศาลพระชัยมงคล
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ก่อตั้งโดย คุณเจียมจิต ยุววิทยา  ตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ, ครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 
       โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗๗/๑ ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๒๑-๗๔๑,  (๐๓๖)๒๑๒-๐๙๓ โทรสาร (๐๓๖)๒๒๑-๗๔๑
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนเป็นดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเป็นไทย โดยเน้นการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ พร้อมนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบริหารจัดการเชิงระบบ บุคลากรได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี
    ประกอบด้วย วงกลม 2 วงซ้อนกัน โดยวงกลมด้านนอก มีอักษร"โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อ.เมือง จ.สระบุรี" คั่นด้วยดอกบัว ส่วนวงกลมด้านใน มีรูปเด็กหญิงไว้ผมจุกกำลังพนมมือไหว้ หน้าตายิ้มแย้ม
คำขวัญของโรงเรียน        อนามัยดี มีวินัย ให้ความรู้ เชิดชูปัญญา สถานศึกษาสะอาด
ปรัชญาของโรงเรียน        เก่ง ดี มีสุข
สีประจำโรงเรียน              ขาว แดง
จำนวนบุคลากรของโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน
ครูผู้สอน จำนวน 63 คน
พี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 9 คน
เจ้าหน้าพยาบาล จำนวน 1        คน
แม่บ้าน , นักการภารโรง ,พนักงานขับรถ จำนวน 16 คน
จำนวนนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา   ชาย  217   คน         หญิง  239  คน    รวม   456   คน
ระดับประถมศึกษา          ชาย  477    คน          หญิง  442  คน    รวม   919   คน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
เกี่ยวกับเรา
กิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้บริหาร
บุคลากร
หน้าหลัก
แฟ้มผลงานนักเรียน
ผลสอบ
รางวัล