รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
นางสาวทัศนพรรณ ทองแดง                นางสาวศิริพร พวงกุหลาบ                      นางสุริยา รีพิม                           นางสาวทิพย์พวัล   พุทธาไอ่              นางสาวถนอมศรี  เต๊ะขันหมาก
นางอนุธิดา บุญเพี้ยน                    นางศิริกัญญา ทาแฮ                       นางสาวนุสรา ศศิงาม                        นางสาวจิลดา   พึ่งสุรินทร์                    นางสาวจุฑารัตน์  สีแสง               นางสาวผกามาศ  คำผลึก
นางจิราพร ศรีวิชา                      นางสาวสุนันต์ทา  บุญอยู่               นางสาวอรอุษา   คชประภา                 นางนิภาพร อ่อนเขียว                   นางสาวสุวรรณี  ศิริโท
         
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้