สอบถาม: TEL.036-221741 สมัครเรียน: 086-312-0041 และ 085-811-7746
นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา
ผู้อำนวยการ/ผู้รับใบอนุญาติ/ครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
รางวัลล่าสุดของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
    เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับเกียรติบัตร"โรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘"

ปริญญาตรี  : วิชาเอกการอนุบาลศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎูสวนดุสิต
ปริญญาตรี  : วิชาเอกการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎูเทพสตรี
ปริญญาโท  : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(ศศม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๔๓
    ประธานชมรมโรงเรียนเอกชน  จังหวัดสระบุรี
    คณะกรรมการดำเนินงานการอบรมครูแกนนำเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ตาม พระราชบัญญัติการเรียนรู้การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒

พ.ศ. ๒๕๔๔
    คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน  และสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๓  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี
    ประธานชมรมการศึกษาเอกชน  จังหวัดสระบุรี

พ.ศ. ๒๕๔๕
    สมาชิกกิตติมศักดิ์  สถากาชาดไทย  จังหวัดสระบุรี
    ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"
    ได้รับประกาศเกียรติคุณ  "บุคลากรของแผ่นดิน"  สาขานักการบริหาร  "คุณธรรมดีเด่น"   จากนิตยสารศูนย์ข่าววิทยุและโทรทัศน์
    ได้รับยกย่องเป็นผู้สนับสนุน  คุณธรรมจริยธรรม  และพุทธศาสนาดีเด่น  จากสำนักศาสนศึกษาวัดศรีบุรีรตนาราม
    ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดสระบุรีว่าเป็น  ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี
    ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น  จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  และชมรมการศึกษาเอกชนจังหวัดสระบุรี


พ.ศ. ๒๕๒๖
    ที่ปรึกษาชมรมการศึกษาเอกชนจังหวัดสระบุรี
    ได้รับโล่และเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นผู้อนุรักษ์สร้างสรรค์สังคมไทยดีเด่นจากชมรมอนุรักษ์สร้างสรรค์สังคมไทย


พ.ศ. ๒๕๔๗
    รองประธานชมรมการศึกษาเอกชนจังหวัดสระบุรี
    ได้รับ "เสาเสมาธรรมจักร" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมาร
    ได้รับโล่ห์ การประกาศเกียรติคุณ "ครูระดับเพชร" จากนิตยสารเพชรแผ่นดิน เพื่อยกย่องเชิดชูเป็นบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๗
    คณะกรรมการส่วนภูมิภาคของสมาคมอนุบาลแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๔๘
    คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต  ๑
    คณะกรรมการจัดงานพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล  และฉลองพระประธาน  ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี
    ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  จาหนังสือพิมพ์สื่อสารธุรกิจ
    ได้รับโล่ประกาศเกียรติยศ "ครูดีศรีของชาติ สายบริหารการศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม จาก Good Idea News"
    ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๔ ชื่อ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

พ.ศ. ๒๕๕๙
    รับเกียรติบัตร"โรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘"
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
เกี่ยวกับเรา
กิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้บริหาร
บุคลากร
หน้าหลัก
แฟ้มผลงานนักเรียน
ผลสอบ
รางวัล