ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
  • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ๒ รางวัล ได้แก่ โรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๑ และ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๔๘
  • บริหารงานโดย นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
  • สนใจสมัครเรียน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๒๑-๗๔๑ /๐๘๖-๓๑๒-๐๐๔๑ /๐๘๕-๘๑๑-๗๗๔๖

กิจกรรม Yuwa gottalent 2019 ครั้งที่ ๒
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรม Yuwa Got talent 2019 SS2 ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมชมการแสดงความสามารถของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
: คลิกที่นี่
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนร่วมกัน ถวายเทียนจำนำพรรษา และทำการเวียนเทียน
: คลิกที่นี่
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี วัดดงนาค่าย จ.มหาสารคาม
    วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดดงนาค่าย จ.มหาสารคาม นำโดย นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน
: คลิกที่นี่
กิจกรรมวันภาษาไทยระดับอนุบาล ประจำปี ๒๕๖๒
    วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยระดับอนุบาล เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการละเล่นแบบไทยๆและได้เรียนรู้พยัญชนะ
: คลิกที่นี่
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชน ประจำปี ๒๕๖๒
    วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปี ๒๕๖๒ ได้มาตรวจการดำเนินงานที่ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
: คลิกที่นี่
กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และ ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
: คลิกที่นี่
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐
     เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
: คลิกที่นี่
กิจกรรมนำความรู้สู่ อ.ย.ว. ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒
   เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม  ๒๕๖๒ บริษัทแดรี่ พลัส จำกัด ได้เข้ามาจัดกิจกรรมนันทนาการ และสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการคิดเลขเร็วและแผนที่ประเทศต่างๆ ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
    เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
: คลิกที่นี่
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ ๑๓-๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖)
: คลิกที่นี่
กิจกรรม Yuwa gottalent 2019 ครั้งที่ ๓
    วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรม Yuwa gottalent 2019 โดย นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการ ท่านรองผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมชมการแสดงความสามารถของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
: คลิกที่นี่
กิจกรรมนำความรู้สู่ อ.ย.ว. ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๒
    วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ทางบริษัทเยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ จำกัด ได้เข้ามาจัดกิจกรรม"โครงการฟริท-ซี รักษ์โลก ปี ๕"เพื่อสร้างความตระหนักในการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการจำแนกแยกขยะแต่ละประเภทให้กับนักเรียน ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
: คลิกที่นี่
นิทรรศการแฟชั่นโชว์ลายผ้าไทยเส้นใยภูมิปัญญา
     วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดนิทรรศการแฟชั่นโชว์ลายผ้าไทยเส้นใยภูมิปัญญาเทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง โดยผู้ปกครองและนักเรียน
: คลิกที่นี่
คณะศึกษานิเทศก์ชมผลงานของครู นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ของโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
    วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ทางคณะศึกษานิเทศก์เข้ามาทำการนิเทศติดตามผลงานของครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้รับข้อเสนอแนะและคำชมที่เป็นกำลังใจในการดำเนินงานต่อไป
: คลิกที่นี่
คณะศึกษานิเทศก์ชมผลการดำเนินงาน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ของโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
    วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ทางคณะศึกษานิเทศก์เข้ามาทำการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้รับข้อเสนอแนะและคำชมที่เป็นกำลังใจในการดำเนินงานต่อไป
: คลิกที่นี่
กิจกรรมล่าสุด! Activity Update
Yuwawittaya School Youth Active English & Chinese Camp 2019
Yuwawittaya School Youth Active English & Chinese Camp 2019
    เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เปิดค่ายกิจกรรม Yuwawittaya School Youth Active English & Chinese ระดับชั้นประถมศึกษา โดยนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา เป็นประธานในพิธีให้กิจกรรมนี้เป็นการ "เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่จำกัดความรู้แค่ในห้องเรียน"
: อ่านต่อคลิกที่นี่