เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

  • รับสมัคร "ระดับชั้นเตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาลที่ ๑" ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
  • รับสมัคร "ระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖" วันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๖๓
  • สนใจสมัครเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
  • โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๒๑-๗๔๑ / ๐๘๖-๓๑๒-๐๐๔๑ / ๐๘๕-๘๑๑-๗๗๔๖
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสระบุรี
กิจกรรม Yuwa Got Talent 2020 ครั้งที่ ๑
    วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม Yuwa Got Talent 2020 มีการแสดงความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
กิจกรรมนิทรรศการผลงานนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับประถมศึกษา
    วันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  โดยฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดแสดงผลงานนักเรียน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยจัดแสดงผลงานทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการแสดงโครงงานที่ดีเด่น การแสดงความสามารถของนักเรียน การเรียนรู้ตามฐานจากครูภูมิปัญญา
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
    วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  โดยฝ่ายกิจการนักเรียนได้กิจกรรมวันเด็กประจำปี ๒๕๖๓ มีการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น แจกของขวัญ อาหาร ขนมและเครื่องดื่มให้กับนักเรียนทุกคน พร้อมด้วยทุนการศึกษา
ประกาศผลสอบ ธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒
   มีนักเรียนสอบได้ดังนี้ บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา)
นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา
ผู้อำนวยการ/ผู้รับใบอนุญาติ/ครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ๒ รางวัล คือ โรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๑ และ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๔๘
กิจกรรมนิทรรศการผลงานนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับก่อนประถมศึกษา
    เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  โดยฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดแสดงผลงานนักเรียน เพื่อจัดแสดงผลงานของเด็กๆ ครบทั้ง ๖ กิจกรรมหลัก มีการแสดงออกบนเวที และการร่วมจัดกิจกรรมของครูภูมิปัญญา ตลอดกิจกรรมในครั้งนี้
กิจกรรม Yuwa Got Talent 2020 ครั้งที่ ๒
    วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม Yuwa Got Talent 2020 มีการแสดงความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สอบถาม: TEL.036-221741 สมัครเรียน: 086-312-0041 และ 085-811-7746
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปี ๒๕๖๓
    วันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เข้าค่ายพุทธบุตรจำนวน ๑๓๖ คน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี จังหวัดสระบุรี
กิจกรรมการประกวดหนูน้อยสุขภาพดีระดับอนุบาล ประจำปี ๒๕๖๓
  วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมการประกวดหนูน้อยสุขภาพดี ระดับอนุบาลขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง สมบูรณ์ในทุกด้านโดยการประกวดนี้คณะกรรมการจะทำการให้คะแนนผู้เข้าประกวดตลอดปีการศึกษาจนถึงวันประกวดที่นักเรียนได้มาแสดงความสามารถพิเศษกันในรอบสุดท้าย
มหกรรมการศึกษาเอกชน ภาคกลาง ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ จังหวัดสมุทรปราการ
    เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลยววิทยา ส่งนักเรียนตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขัน มหกรรมการศึกษาเอกชน ภาคกลาง ครั้งที่ ๔ ณ จังหวัดสมุทรปราการ ในด้านทักษะวิชาการ การแข่งขันเต้น โดยได้เหรียญ ดังนี้
1. รางวัลระดับเหรียญ ทอง จำนวน ๑๐ เหรียญ
2. รางวัลระดับเหรียญ เงิน  จำนวน ๙ เหรียญ
3. รางวัลระดับเหรียญ ทองแดง จำนวน ๑ เหรียญ
กิจกรรมหนูน้อยนักธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒
   เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมหนูน้อยนักธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา เข้าร่วมงาน พร้อมนักเรียนระดับอนุบาลปีที ๑ -๒ เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักปฎิบัติธรรมสิริธรรมมุนี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเลื่อมใส ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ให้เด็กรู้จักการทำสมาธิ การทำความดีด้วยใจ และให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
ดาวน์โหลดรายการที่นี่
ดาวน์โหลดรายการที่นี่