www.yuwawittaya.ac.th
    ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  บริหารงานโดย นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน/ครูใหญ่โรงเรียน
โรงเรียนของเรา ได้รับรางวัลสำคัญๆ ได้แก่
 • รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๑
 • รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๔๘

ข่าวประชาสัมพันธ์ (๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
    เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  สำหรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีนี้ คือ "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมนำความรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ จังหวัดสระบุรี
    เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรมนำความรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา และผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนวัดบ้านใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรม Yuwa gottalent 2019 ครั้งที่ ๑
   เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรม Yuwa gottalent 2019 ครั้งที่ ๑  โดยมี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมชมการแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งได้แสดงความสามารถพิเศษของตนเอง
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
นิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา
    เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดย นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการผลงานนักเรียน  .
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมการประกวดหนูน้อยสุขภาพดีระดับอนุบาล
    เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรมการประกวดหนูน้อยสุขภาพดีระดับอนุบาลขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ให้แข็งแรง สมบูรณ์ในทุกด้าน โดยการประกวดนี้คณะกรรมการจะทำการให้คะแนนผู้เข้าประกวดตลอดปีการศึกษาจนถึงวันประกวดที่นักเรียนได้มาแสดงความสามารถพิเศษกันในรอบสุดท้ายค่ะ
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด The Libray Week 6-8 February 2019
   เมื่อวันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น ประกวดหนังสือเล่มเล็ก แข่งขันเปิดพจนานุกรม แข่งขันระบายสีจากภาพ แข่งขันตอบปัญหาล่ารางวัล เล่นเกมจับไข่หรรษา นักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจและสนุกสนาน
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
การแข่งขันงานทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งที่ ๓
   โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เข้าร่วมการแข่งขันงานทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งที่ ๓ ซึ่งผลการแข่งขันระดับคัดเลือกตัวแทนจังหวัดวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด ๓๙ รายการ สรุปผลรางวัลดังนี้ ได้เหรียญทอง ๓๑ รายการ เหรียญเงิน ๕ รายการ เข้าร่วม ๓ รายการ และได้เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๑๗ กุมภาาพันธ์ ๒๕๖๒  ทั้งหมด ๒๖ รายการ
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะอันตรายในสถานศึกษา
    เมื่อวันที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการแยกขยะอันตรายในสถานศึกษา ที่จัดขึ้นโดย สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ในงาน Private School Teacher Award 2019
    เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ สำนักการศึกษาเอกชน (สช.) ได้จัดงาน Private School Teacher Award 2019 ในงานครบรอบ ๑๐๑ ปี การศึกษาเอกชน โดย ท่านผู้อำนวยการ ท่านรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาที่ได้เข้ารับ "รางวัลผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น" (Private School Teacher Award 2019) ประจำปี ๒๕๖๒ จากกระทรวงศึกษาธิการ
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
งานวันครูประจำปี ๒๕๖๒
    ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาที่ได้รับรางวัลครูปฐมวัยดีเด่นและรางวัลครูดีเด่น เนื่องในงานวันครูประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
    เมื่อวันที่ ๑๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒  นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนใน"การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ" (คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๑ และระดับเหรียญทอง ไปสอบแข่งขันรอบสองในระดับประเทศ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาเข้าร่วมการประเมินความสามารถในการอ่าน
    เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เข้าร่วมการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรม Yuwa gottalent 2019 ครั้งที่ ๒
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรม Yuwa gottalent 2019 ครั้งที่ ๒  ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมชมการแสดงความสามารถของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
 • โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
 • ๑. เด็กหญิงจิดาภา เผ่าพงษ์บุรีพันธุ์
 • ๒. เด็กชายณัฐดนัย เลเธอร์
 • ๓. เด็กหญิงศิริรัตน์ คงยวง
 • ๔. เด็กชายปัณณวิชญ์ คูสกุล
 • ๕. เด็กหญิงอนัญญา คัตพันธ์
 • ๖. เด็กหญิงอตินุช จิรวงศ์
 • ๗. เด็กหญิงอภิชญา ผึ่งสูงเนิน
 • โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
 • ๑. เด็กชายณัฐดนัย เลเธอร์
 • ๒. เด็กหญิงศิริรัตน์ คงยวง
 • ๓. เด็กชายสิรวิชญ์ อินทร์กลิ่น
 • โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
 • ๑. เด็กชายณัฐดนัย เลเซอร์
 • ๒. เด็กชายสิรวิชญ์ อินทร์กลิ่น
 • ๓. เด็กหญิงศิริรัตน์ คงยวง
 • ๔. เด็กชายปัณณวิชญ์ คูสกุล
 • ๕. เด็กหญิงอนัญญา คัตพันธ์
 • ๖. เด็กหญิงกฤษณา หีบจันตรี
 • ๗. เด็กหญิงอภิชญา ผึ่งสูงเนิน
 • ๘. เด็กหญิงพรปวีณ์ สุนธนากร
 • ๙. เด็กหญิงอตินุช จิรวงศ์
 • ๑๐. เด็กหญิงจิดาภา เผ่าพงษ์บุรีพันธุ์
กิจกรรม Stem Education Camp 2019
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรม Stem Education Camp 2019 ในวันที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับ Stem education สร้างความรู้และความสนุกสนานพร้อมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ( ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖)
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมค่ายหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรมค่ายหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์ “ธรรมชาติสร้างสรรค์ศิลปะสำหรับเด็ก” ในวันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมโดยมีฐานการทดลองต่างๆ ให้กับนักเรียน
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ.ค่ายหัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมเปิดบ้านผลงานของหนู ปี ๒๕๖๒
    เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านผลงานของหนู โดยมีการจัดแสดงผลงานและการแสดงของนักเรียนพร้อมทั้งครูภูมิปัญญาที่หลากหลายมาให้ความรู้ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมเข้าร่วมสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
   เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้เข้าร่วมการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
: คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเพิ่มเติม
ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 2 รางวัล
 • คำขวัญโรงเรียน "เก่ง ดี มีสุข"
 • บริหารงานโดย นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
 • เด็กดี มีคุณภาพต้องโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา สนใจสมัครเรียน ติดต่อสมัครเรียนในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.
 • โทรศัพท์ 036-221-741 / มือถือ 086-312-0041 / 085-811-7746
กิจกรรมบัณฑิตน้อย รุ่นที่ ๒๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
    เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย รุ่นที่ ๒๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ผ่านหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อย่างมีคุณภาพ ทางโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนด้วยครับ
- อ่านต่อคลิกที่นี่
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
    เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา โดย นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ให้ผู้ปกครองและคุณครูได้แลกเปลี่ยนทัศนะ เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดีของโรงเรียนและแนวทางปฏิบัติของผู้ปกครอง
พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี