ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
  • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ๒ รางวัล ได้แก่ โรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๑ และ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๔๘
  • บริหารงานโดย นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
  • สนใจสมัครเรียน ติดต่อสมัครเรียนในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
  • โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๒๑-๗๔๑ / ๐๘๖-๓๑๒-๐๐๔๑ / ๐๘๕-๘๑๑-๗๗๔๖

กิจกรรม Yuwa gottalent 2019 ครั้งที่ ๒
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรม Yuwa Got talent 2019 SS2 ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมชมการแสดงความสามารถของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
: คลิกที่นี่
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนร่วมกัน ถวายเทียนจำนำพรรษา และทำการเวียนเทียน
: คลิกที่นี่
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี วัดดงนาค่าย จ.มหาสารคาม
    วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดดงนาค่าย จ.มหาสารคาม นำโดย นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน
: คลิกที่นี่
กิจกรรมวันภาษาไทยระดับอนุบาล ประจำปี ๒๕๖๒
    วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยระดับอนุบาล เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการละเล่นแบบไทยๆและได้เรียนรู้พยัญชนะ
: คลิกที่นี่
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชน ประจำปี ๒๕๖๒
    วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปี ๒๕๖๒ ได้มาตรวจการดำเนินงานที่ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
: คลิกที่นี่
กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และ ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
: คลิกที่นี่
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐
     เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
: คลิกที่นี่
กิจกรรมนำความรู้สู่ อ.ย.ว. ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒
   เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม  ๒๕๖๒ บริษัทแดรี่ พลัส จำกัด ได้เข้ามาจัดกิจกรรมนันทนาการ และสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการคิดเลขเร็วและแผนที่ประเทศต่างๆ ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
    เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
: คลิกที่นี่
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ ๑๓-๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖)
: คลิกที่นี่
กิจกรรม Yuwa gottalent 2019 ครั้งที่ ๓
    วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรม Yuwa gottalent 2019 โดย นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการ ท่านรองผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมชมการแสดงความสามารถของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
: คลิกที่นี่
กิจกรรมนำความรู้สู่ อ.ย.ว. ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๒
    วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ทางบริษัทเยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ จำกัด ได้เข้ามาจัดกิจกรรม"โครงการฟริท-ซี รักษ์โลก ปี ๕"เพื่อสร้างความตระหนักในการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการจำแนกแยกขยะแต่ละประเภทให้กับนักเรียน ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
: คลิกที่นี่
นิทรรศการแฟชั่นโชว์ลายผ้าไทยเส้นใยภูมิปัญญา
     วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดนิทรรศการแฟชั่นโชว์ลายผ้าไทยเส้นใยภูมิปัญญาเทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง โดยผู้ปกครองและนักเรียน
: คลิกที่นี่
คณะศึกษานิเทศก์ชมผลงานของครู นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ของโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
    วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ทางคณะศึกษานิเทศก์เข้ามาทำการนิเทศติดตามผลงานของครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้รับข้อเสนอแนะและคำชมที่เป็นกำลังใจในการดำเนินงานต่อไป
: คลิกที่นี่
คณะศึกษานิเทศก์ชมผลการดำเนินงาน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ของโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
    วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ทางคณะศึกษานิเทศก์เข้ามาทำการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้รับข้อเสนอแนะและคำชมที่เป็นกำลังใจในการดำเนินงานต่อไป
: คลิกที่นี่
กิจกรรม อ.ย.ว.Exercise 2019
    วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ดำเนินการจัดกิจกรรม อ.ย.ว.Exercise โดยท่านผู้อำนวยการ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา เป็นประธาน การจัดกิจกรรมนี้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย ให้มีความสมบูรณ์ แข็งแรง จิตใจร่าเริง แจ่มใส
: คลิกที่นี่
Youth Active English & Chinese Camp 2019 (ตอนที่ ๓)
    วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เปิดค่ายกิจกรรม Yuwawittaya School Youth Active English & Chinese ระดับชั้นประถมศึกษา โดยนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา เป็นประธานในพิธีให้กิจกรรมนี้เป็นการ "เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่จำกัดความรู้แค่ในห้องเรียน"
: คลิกที่นี่

กิจกรรมไฮไลท์ ! Hi-Light Activity!
Youth Active English & Chinese Camp 2019 (ตอนที่ ๒)
    วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เปิดค่ายกิจกรรม Yuwawittaya School Youth Active English & Chinese ระดับชั้นประถมศึกษา โดยนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา เป็นประธานในพิธีให้กิจกรรมนี้เป็นการ "เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่จำกัดความรู้แค่ในห้องเรียน"
: คลิกที่นี่

โครงการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ที่ได้รับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล โครงการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
: อ่านต่อคลิกที่นี่
กิจกรรมนำความรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียนป่าสัก จ.สระบุรี
    เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมนำความรู้สู่ชุมชน ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาร่วมจัดกิจกรรมและบริจาคอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก
: คลิกที่นี่
Youth Active English & Chinese Camp 2019 (ตอนที่ ๑)
    วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เปิดค่ายกิจกรรม Yuwawittaya School Youth Active English & Chinese ระดับชั้นประถมศึกษา โดยนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา เป็นประธานในพิธีให้กิจกรรมนี้เป็นการ "เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่จำกัดความรู้แค่ในห้องเรียน"
: คลิกที่นี่

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เปิดค่ายกิจกรรม Smart Kids Camp Active Language and stem camp 2019

    เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อ.เมือง จ.สระบุรี เปิดค่ายกิจกรรม Smart Kids Camp Active Language and stem camp 2019 ระดับชั้นปฐมวัย กิจกรรมนี้เป็นการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบใหมภายในกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตามจินตนาการของตนเอง เป็นอย่างดี
: อ่านต่อคลิกที่นี่