ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

  • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ๒ รางวัล คือ โรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๑ และ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๔๘
  • บริหารงานโดย นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
  • สนใจสมัครเรียน ติดต่อสมัครเรียนในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
  • โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๒๑-๗๔๑ / ๐๘๖-๓๑๒-๐๐๔๑ / ๐๘๕-๘๑๑-๗๗๔๖

กิจกรรม Yuwa gottalent 2019 ครั้งที่ ๒
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรม Yuwa Got talent 2019 SS2 ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมชมการแสดงความสามารถของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
: คลิกที่นี่
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนร่วมกัน ถวายเทียนจำนำพรรษา และทำการเวียนเทียน
: คลิกที่นี่
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี วัดดงนาค่าย จ.มหาสารคาม
    วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดดงนาค่าย จ.มหาสารคาม นำโดย นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน
: คลิกที่นี่
กิจกรรมวันภาษาไทยระดับอนุบาล ประจำปี ๒๕๖๒
    วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยระดับอนุบาล เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการละเล่นแบบไทยๆและได้เรียนรู้พยัญชนะ
: คลิกที่นี่
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชน ประจำปี ๒๕๖๒
    วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปี ๒๕๖๒ ได้มาตรวจการดำเนินงานที่ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
: คลิกที่นี่
กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และ ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
: คลิกที่นี่
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐
     เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
: คลิกที่นี่
กิจกรรมนำความรู้สู่ อ.ย.ว. ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒
   เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม  ๒๕๖๒ บริษัทแดรี่ พลัส จำกัด ได้เข้ามาจัดกิจกรรมนันทนาการ และสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการคิดเลขเร็วและแผนที่ประเทศต่างๆ ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
    เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
: คลิกที่นี่
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ ๑๓-๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖)
: คลิกที่นี่
กิจกรรม Yuwa gottalent 2019 ครั้งที่ ๓
    วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรม Yuwa gottalent 2019 โดย นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการ ท่านรองผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมชมการแสดงความสามารถของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
: คลิกที่นี่
กิจกรรมนำความรู้สู่ อ.ย.ว. ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๒
    วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ทางบริษัทเยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ จำกัด ได้เข้ามาจัดกิจกรรม"โครงการฟริท-ซี รักษ์โลก ปี ๕"เพื่อสร้างความตระหนักในการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการจำแนกแยกขยะแต่ละประเภทให้กับนักเรียน ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
: คลิกที่นี่
นิทรรศการแฟชั่นโชว์ลายผ้าไทยเส้นใยภูมิปัญญา
     วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดนิทรรศการแฟชั่นโชว์ลายผ้าไทยเส้นใยภูมิปัญญาเทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง โดยผู้ปกครองและนักเรียน
: คลิกที่นี่
คณะศึกษานิเทศก์ชมผลงานของครู นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ของโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
    วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ทางคณะศึกษานิเทศก์เข้ามาทำการนิเทศติดตามผลงานของครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้รับข้อเสนอแนะและคำชมที่เป็นกำลังใจในการดำเนินงานต่อไป
: คลิกที่นี่
คณะศึกษานิเทศก์ชมผลการดำเนินงาน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ของโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
    วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ทางคณะศึกษานิเทศก์เข้ามาทำการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้รับข้อเสนอแนะและคำชมที่เป็นกำลังใจในการดำเนินงานต่อไป
: คลิกที่นี่
กิจกรรม อ.ย.ว.Exercise 2019
    วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ดำเนินการจัดกิจกรรม อ.ย.ว.Exercise โดยท่านผู้อำนวยการ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา เป็นประธาน การจัดกิจกรรมนี้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย ให้มีความสมบูรณ์ แข็งแรง จิตใจร่าเริง แจ่มใส
: คลิกที่นี่
Youth Active English & Chinese Camp 2019 (ตอนที่ ๓)
    วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เปิดค่ายกิจกรรม Yuwawittaya School Youth Active English & Chinese ระดับชั้นประถมศึกษา โดยนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา เป็นประธานในพิธีให้กิจกรรมนี้เป็นการ "เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่จำกัดความรู้แค่ในห้องเรียน"
: คลิกที่นี่

Youth Active English & Chinese Camp 2019 (ตอนที่ ๒)
    วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เปิดค่ายกิจกรรม Yuwawittaya School Youth Active English & Chinese ระดับชั้นประถมศึกษา โดยนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา เป็นประธานในพิธีให้กิจกรรมนี้เป็นการ "เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่จำกัดความรู้แค่ในห้องเรียน"
: คลิกที่นี่

โครงการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ที่ได้รับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล โครงการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
: อ่านต่อคลิกที่นี่
กิจกรรมนำความรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียนป่าสัก จ.สระบุรี
    เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมนำความรู้สู่ชุมชน ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาร่วมจัดกิจกรรมและบริจาคอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก
: คลิกที่นี่
Youth Active English & Chinese Camp 2019 (ตอนที่ ๑)
    วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เปิดค่ายกิจกรรม Yuwawittaya School Youth Active English & Chinese ระดับชั้นประถมศึกษา โดยนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา เป็นประธานในพิธีให้กิจกรรมนี้เป็นการ "เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่จำกัดความรู้แค่ในห้องเรียน"
: คลิกที่นี่

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เปิดค่ายกิจกรรม Smart Kids Camp Active Language and stem camp 2019
    เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เปิดค่ายกิจกรรม Smart Kids Camp Active Language and stem camp 2019 ระดับชั้นปฐมวัย
: อ่านต่อคลิกที่นี่
วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒
    เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้อำนวยการเเละคณะครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาวางพวงมาลา วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕)
: อ่านต่อคลิกที่นี่
วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒
    เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้อำนวยการเเละคณะครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาวางพวงมาลา วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕)
: อ่านต่อคลิกที่นี่
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมของโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
    เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาร่วมกันบริจาคเงิน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับและนม ให้กับสถานสงเคราะห์บ้านพักคนชรา จ.ลพบุรี
สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒
    โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยจัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติวันลอยกระทง และร่วมกันทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและสนุกสนาน