สอบถาม: TEL.036-221741 สมัครเรียน: 086-312-0041 และ 085-811-7746
นางสาวเจียมจิต  ยุววิทยา
  ตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ, ครูใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
นางอุดม เกตุสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
นายณัฐวร สินสุพรรณ์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนระดับประถมศึกษา
นางสาวสิริรัตน์ รัชตากร
หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา
นางสาวเพชรน้อย  จันทร์น้อย
รองผู้อำนวยการ / หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนและหัวหน้าฝ่ายบุคลากร
นางรัชดาภรณ์ สวนเข้ม
หัวหน้าฝ่ายวิชาการก่อนประถมศึกษา
และฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
นางอนุธิดา บุญเพี้ยน
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนก่อนประถมศึกษา
นางชุติมา อักษรพจน์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนระดับประถมศึกษา
นางสาวเตือนใจ จำปาทอง
หัวหน้างานวัดและประเมินผล / ครูคอมพิวเตอร์
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
เกี่ยวกับเรา
กิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้บริหาร
บุคลากร
หน้าหลัก
แฟ้มผลงานนักเรียน
ผลสอบ
รางวัล